Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Sterkplan,  de gebruiker van de voorwaarden.
Opdrachtgever: De wederpartij van Sterkplan.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2. Toepasbaarheid

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sterkplan en een opdrachtgever waarop Sterkplan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sterkplan, voor de uitvoering waarvan door Sterkplan van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

3. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Sterkplan uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd.

4. Sterkplan is ten allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden aan te passen en opnieuw vast te stellen. Alsdan is steeds de nieuwe tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.

5. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Sterkplan en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

7. De overeenkomsten komen enkel tot stand door schriftelijk akkoord van opdrachtgever op de offerte die Sterkplan ten behoeve van opdrachtgever heeft opgesteld.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Sterkplan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding van Sterkplan een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Sterkplan  het recht om de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door Sterkplan  is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, c.q. inschrijvingen gemaakt ter zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen worden vergoed, c.q. gehonoreerd.

3. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van opdrachtgever een overeenkomst sluit, verklaart hij door ondertekening van het contract daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder auteurscorrecties, reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. De in een offerte vermelde prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de feitelijke situatie afwijkt van de verstrekte informatie behoudt Sterkplan zich het recht voor om de geoffreerde prijzen aan te passen aan de overeenkomstige tarieven en/of hieruit voortvloeiende additionele kosten en deze in rekening te brengen aan de opdrachtgever, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

6. Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Sterkplan daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sterkplan anders aangeeft.

7. Als opdracht geldt alleen hetgeen als zodanig schriftelijk door Sterkplan is aanvaard. Een schriftelijke opdrachtbevestiging van Sterkplan vormt tezamen met de algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen partijen.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sterkplan niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Sterkplan mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen.

2. Sterkplan zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Indien Sterkplan op verzoek van opdrachtgever de kosten van toeleveranciers begroot, dan zal deze begroting slechts gelden als indicatie voor de werkelijke kosten.

4. Indien ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst de hulp van een derde noodzakelijk is, dan zal opdrachtgever daartoe aan deze derde de opdracht verstrekken. Op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever kan echter ook Sterkplan onder nader te bepalen voorwaarden voor rekening en risico van opdrachtgever de opdracht aan een derde verstrekken.

5. Een door Sterkplan genoemde termijn voor oplevering van het ontwerp heeft een indicatieve strekking. Sterkplan is ook bij een overeengekomen termijn voor oplevering van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld, waarbij Sterkplan alsnog een redelijke termijn gesteld dient te worden.

6. Tenzij anders overeengekomen is behoren het uitvoeren van testen, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Sterkplan.

7. Sterkplan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zorgmarker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sterkplan kenbaar behoorde te zijn.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Sterkplan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. Opdrachtgever vrijwaart Sterkplan voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. De eventueel door opdrachtgever gebruikte tekens, modellen en logo’s dienen aan opdrachtgever toe te behoren, dan wel opdrachtgever dient toestemming te hebben tot het gebruik hiervan. Opdrachtgever vrijwaart Sterkplan voor alle uit het hanteren hiervan voortvloeiende claims. Het gaat hierbij onder meer om rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht. Indien Sterkplan in opdracht van opdrachtgever een ontwerp maakt, dan komen alle uit deze opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan Sterkplan tenzij een wettelijke bepaling van dwingend recht anders bepaalt.
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke bescherming voor opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Sterkplan ter zake.
 3. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Sterkplan gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Sterkplan openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Sterkplan tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Sterkplan, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 6. Gebruik en licentie

 1. Indien opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
 2. Opdrachtgever is zonder toestemming van Sterkplan niet gerechtigd het ontwerp op andere wijze te gebruiken dan genoemd in de overeenkomst.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan om veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

Artikel 7. Honorarium en bijkomende kosten

 1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke kosten voor vergoeding in aanmerking.
 2. Indien opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst wijzigingen in de opdracht aanbrengt, dan komen de kosten voor het daaruit voortvloeiende meerwerk geheel voor rekening van opdrachtgever.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, transportkosten en porti. 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden kan Sterkplan de verschuldigde kosten periodiek in rekening brengen. Bij opdrachten boven de € 2.500,- is gebruiker gerechtigd om een voorschotnota van 25% in rekening te brengen.
 4. Sterkplan is gerechtigd prijsindexering c.q. prijsstijgingen door te berekenen indien Sterkplan kan aantonen dat tussen het moment van offerte en uitvoering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en materiaalkosten aanmerkelijk zijn gestegen.
 5. Bovendien mag Sterkplan het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende kon worden ingeschat door Sterkplan bij het sluiten van de overeenkomst dat in redelijkheid niet mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 6. Sterkplan zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Sterkplan zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.
 7. Indien opdrachtgever de door Sterkplan kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren, tegen de in de kennisgeving van Sterkplan genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8. Reclame

 1. Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont is opdrachtgever verplicht onverwijld schriftelijk te reclameren, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering.
 2. Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is de opdrachtgever verplicht onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk te reclameren, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering.
 3. Reclames welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel zijn geschied, behoeven niet meer door Sterkplan in behandeling te worden genomen.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Sterkplan de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Sterkplan slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 9. Betalingen en incassokosten

 1. Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Sterkplan is gerechtigd om bij aanvang van een project 50% van de kosten vooraf in rekening te brengen.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie ,faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Sterkplan op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen of niet (tijdige) nakoming van verplichtingen uit contracten, dan komen kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de staffel volgens de Wet Incasso Kosten.
 7. Indien Sterkplan hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 8. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 9. Wanneer en door de opdrachtgever niet betaald wordt is Sterkplan gerechtigd het contract te ontbinden.

Artikel 10. Opzegging en ontbinding

1.  Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits dit schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) en met redenen omkleed geschiedt. Er dient een opzegtermijn van 8 dagen in acht te worden genomen.

2.  Zowel Sterkplan als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst te ontbinden in geval dat opdrachtgever in staat van  faillissement wordt verklaard,  surséance van betaling heeft aangevraagd of valt onder de regeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

 1. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het opdrachtgever niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken of door derden te laten bewerken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Sterkplan recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies. Het bedrag voor compensatie wordt gefixeerd op 15% van het overeengekomen honorarium. Daarnaast is de opdrachtgever bij tussentijdse opzegging verplicht om de kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden door Sterkplan te vergoeden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na betaling van al hetgeen verschuldigd is uit hoofde van artikel 23 ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever. Het voorgaande geldt niet indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Sterkplan.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden om de door derden gemaakte kosten te vergoeden, indien Sterkplan reeds een of meerdere derden heeft ingeschakeld ten behoeve van de werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sterkplan, zal Sterkplan in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de opdrachtgever. Indien deze overdracht extra kosten met zich brengt voor Sterkplan, is de opdrachtgever gehouden om deze kosten te vergoeden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.  Sterkplan zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, gerelateerd aan de op dat moment bekende stand van de beroepsgroep.

2.  Het risico van verlies en/of beschadiging van de producten en/of informatiedragers die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever, van een door opdrachtgever gebruikte hulp personen of van een door opdrachtgever ingeschakelde derde zijn gebracht.

 1. Sterkplan is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet personeel, vertragingsschade, schade wegens verlies of het niet kunnen gebruiken van gegevens, kosten van rectificatie), immateriële schade en/of bedrijfsschade.
 2. Sterkplan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was opdrachtgever van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.
 3. De aansprakelijkheid van Sterkplan uit hoofde van een overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. De aansprakelijkheid van Sterkplan jegens Opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de contractsom exclusief BTW die Sterkplan in verband met de geleverde producten en/of diensten die de schade hebben toegebracht, van opdrachtgever heeft ontvangen. Bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 (zes) maanden wordt de aansprakelijkheid van Sterkplan verder beperkt tot de over de laatste 6 (zes)maanden verschuldigde contractsom exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Zorgmarker in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
 4. Indien Sterkplan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de inschakeling van derden, is de aansprakelijkheid van Sterkplan, naast het overige wat hierover in deze Algemene voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door gebruiker en zijn ondergeschikten. Sterkplan is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van zijn ondergeschikten, welk handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet of bewuste roekeloosheid.
 5. Sterkplan is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van digitale verstrekking of ter beschikkingstelling van data door Sterkplan of opdrachtgever via email of Internet. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid is expliciet, maar niet uitsluitend, begrepen het risico van besmetting, aantasting, corrumpering of onderschepping van data middels virussen, Trojaanse paarden, wormen, botnets, hacken, phreaking, het kraken van wachtwoorden, fraude of het anderszins beïnvloeden van data door een derde.
 6. Sterkplan is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onbereikbaarheid van een door Sterkplan (of een door Sterkplan ingeschakelde derde) gehoste website, voor zover de onbereikbaarheid, zoals onderbreking van internet en/of stroomtoevoer en gebreken in de performance van apparatuur en/of diensten valt onder prestaties/ diensten welke door derden worden geleverd. Ook is Sterkplan niet aansprakelijk indien derden zich onbevoegd, zonder betaling of anderszins al dan niet met kwaadwillige intenties toegang verschaffen tot de door Sterkplan (of een door Sterkplan ingeschakelde derde) gehoste website c.q. omgeving van Opdrachtgever, mits Sterkplan aan de beveiliging van de systemen welke zij gebruikt, de zorg besteedt die op dit punt redelijkerwijs mag worden verwacht. Opdrachtgever wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat de toegankelijkheid van de door Sterkplan geleverde producten en/ of diensten via Internet en/of via de ether een risico met zich meebrengt dat niet kan worden voorkomen met de hiervoor bedoelde beveiliging.
 7. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sterkplan, zal opdrachtgever Sterkplan vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde producten en/of diensten.
 8. Opdrachtgever is gehouden Sterkplan te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Sterkplan in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten en/of is beperkt.
 9. Opdrachtgever is gehouden om aan hem verstrekte kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Sterkplan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 10. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten, waarop hij zijn aanspraak baseert, bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt

Artikel 12. Vrijwaringen
1.  Opdrachtgever vrijwaart Sterkplan voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 1. Indien opdrachtgever aan Sterkplan informatiedragers, digitale databestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, digitale databestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13. Geschillenregeling

 1. De bevoegde rechter binnen de Rechtbank Midden- Nederland is uitsluitend bevoegd om van het eventuele geschil kennis te nemen.
 2. Niettemin heeft Sterkplan het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Sterkplan en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Sterkplan (onderdeel van REUS)
© REUS. April 2021
Korte Achterzijde 41 – 8302DZ- Emmeloord
KVK 71793097

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

  Neem contact op